picture
picture
picture

( FATİHA SURESİ HAKKINDA BİLGİ )

Kur’an-ı kerimin ilk suresi. Mekke-i mükerremede nazil oldu (indi).

Yedi ayet-i kerimedir.Kur’an-ı kerime onunla başlandığı için

Fatihat-ül-kitab denmiştir. Fatiha suresi veya yalnız olarak

El-Fatiha yahut Fatiha da denir.

Başka isimleri de vardır.Kur’an-ı kerimin aslı olduğu için

Ümmü-ül-Kur’an; Kur’an-ı kerimdeki bütün manaları içerisinde

bulundurduğu için El-Esas; bu kadar derin ve geniş manaları

taşıdığı için Suret-ül-Kenz, Suret-ül-Vafiye, Suret-ül-Kafiye;

içerisinde hamd, şükür ve dua bulunduğu için, Suret-ül-Hamd,

Suret-üş-Şükr, Suret-üd-Dua da denir. Halk arasında daha çok

El-ham diye yanlış ve eksik telaffuzla söylenir.Yine namazın

her rek’atinde okunduğu için Suret-üs-Salat, şifa olduğu için

Suret-üş-Şafiye, Suret-uş-Şifa, yedi ayet-i kerime olduğu için de

Es-Seb-ül-Mesani denilmiştir. Fatiha suresini okumak, hastalıklara

şifadır.Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem üç türlü ilaç

kullanırdı: Kur’an-ı kerim ve dua okurdu. Fen ile bulunan ilaçları

kullanırdı. Yahut her iki kısmı karışık kullanırdı.

’Kur’an-ı kerimden şifa beklemeyene şifa nasib olmaz.’

buyururdu. Fatiha suresi hakkında da; ’O her türlü hastalığa şifadır’

buyurmuştur. Fakat, şifa hasıl olması için okuyanın ve hastanın buna

inanması lazımdır.

( FATİHA SURESİ HAKKINDA BAZI SAHİH HADİSLER )

– Ebu Saîd İbnu’l-Muallâ (radıyallahu anh) anlatıyor:

“Ben Mescid-i Nebevî’de namaz kılıyordum. Resûlullah

(aleyhissalâtu vesselâm) beni çağırdı. Fakat (namazda olduğum için)

icabet edemedim. Sonra yanına gelerek: Ey Allah’ın Resûlü namaz

kılıyordum (bu sebeple cevap veremedim diye özür beyan ettim).

Bana: “Allahu Teâla Kitab’ında “Ey iman edenler,

Allah ve Resûlü sizi çağırdıkları zaman hemen icâbet edin”

buyurmuyor mu?” (Enfal, 24) dedi ve arkasından ilave etti:

“Sen mescidden çıkmazdan önce , sana Kur’ân-ı Kerîm’in

(sevapca) en büyük sûresini öğreteyim mi?” dedi ve elimden tuttu.

Mescidden çıkacağı sırada ben: “Sana en büyük sureyi öğreteceğim”

dememiş miydiniz? dedim. Bana: “O sure Elhamdü lillâhi Rabbi’l âlemin dir ki

(namazlarda tekrar tekrar okunan) yedi âyet (es-Seb’u’l-Mesânî)

ve bana verilen yüce Kur’ân’dır” buyurdu.

kaynak :Buhârî, Tefsir 1; Nesâî, İftitah 26; Ebû Dâvud, Vitr 15.

– Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

“Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm),

Ubey İbnu Ka’b (radıyallahu anh)’a uğradı.

O namaz kılıyordu… devamını yukarıdaki gibi aynen kaydetti.

Ancak şu ziyade var: “Nefsimi kudret elinde tutan Zât-ı Zü’l-Celâl’e

yemin ederim ki, Allah, Fâtiha’ının bir mislini ne Tevrat’ta,

ne İncil’de ne Zebur’da, ne de Furkân’da indirmemiştir.

O (namazlarda) tekrarla okunan yedi âyet ve bana

ihsân edilen yüce Kur’ân’dır.”

kaynak :Tirmizi, Sevâbu’l-Kur’ân 1, (2878).

Tirmizi hadisin sahih olduğunu söylemiştir.
Nesâî’nin yine Ebu Hüreyre’den yaptığı bir rivayette:

“O (Fatiha süresi) benimle kulum arasında taksim edilmiştir.

Kuluma istediği verilmiştir” ziyadesi vardır.

– İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:

“Cibril (aleyhisselam), Hz. Peygamber

(aleyhissalâtu vesselâm)’in yanında otururken yukarıda

kapı sesine benzer bir ses işitti. Başını göğe doğru kaldırdı.

Cibril (aleyhisselâm) dedi ki: “İşte gökten bir kapı açıldı,

bugüne kadar böyle bir kapı asla açılmamıştı.

” Derken oradan bir melek indi. Cibril (aleyhissalâm)

tekrar konuştu: “İşte arza bir melek indi, şimdiye kadar

bu melek hiç inmemişti.” Melek selam verdi ve Hz. Peygamber

(aleyhissalâtu vesselâm)’e :

“Sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar, senden önce

başka hiçbir peygambere verilmemişlerdi:

Onların biri Fatihâ Sûresi, diğeri de Bakara Sûresi’nin son kısmı.

Onlardan okuduğun her harfe mukabil sana mutlaka

büyük sevap verilecektir. dedi.

kaynak : Müslim, Müsâfirin 254; Nesâî, İiftihah 25.

– Adiyy İbnu Hâtim (radıyallahu anh) anlatıyor:

“Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“(Fatiha’da geçen) el-mağdûb aleyhim

(Allah’ın gazabına uğrayanlar) Yahudilerdir, ed-dâllîn

(sapıtanlar) da Hıristiyanlar’dır”.

kaynak : Tirmizi, Tefsir 2, (2957)

FATİHA SURESİ HAKKINDA 1 SAYFADA KAYITLI 4 HADİS VARDIR

Fasil : TEFSİR BÖLÜMÜ – ESBAB-I NÜZULE DAİR

Konu : Fatiha Suresi

Ravi : Ebu Said İbnu`l-Mualla

Hadis : Ben Mescid-i Nebevi`de namaz kılıyordum.

Resulullah (sav) beni çağırdı. Fakat (namazda olduğum için)

icabet edemedim. Sonra yanına gelerek:

“Ey Allah`ın Resulü namaz kılıyordum

(bu sebeple cevap veremedim diye özür beyan ettim).

Bana: “Allahu Teala Kitabında:

“Ey iman edenler, Allah ve Resulü sizi çağırdıkları zaman

hemen icabet edin” buyurmuyor mu?”

(Enfal, 24) dedi ve arkasından ilave etti:

“Sen mescidden çıkmazdan önce, sana

Kur`an-ı Kerim`in (sevabca) en büyük süresini öğreteyim mi?

” dedi ve elimden tuttu. Mescidden çıkacağı sırada ben:

“Sana en büyük sureyi öğreteceğim” dememiş miydiniz? dedim.

Bana: “O sure Elhamdü lillahi Rabbi`l Alemin`dir

(ki namazlarda tekrar tekrar okunan) yedi ayet

(es-Seb`u`l-Mesani) ve bana verilen yüce Kur`an`dır”

buyurdu.

HadisNo : 437

Fasil : TEFSİR BÖLÜMÜ – ESBAB-I NÜZULE DAİR

Konu : Fatiha Suresi

Ravi : Ebu Hüreyre

Hadis : Hz. Peygamber (sav), Ubey İbnu Ka`b (ra)`a uğradı.

O namaz kılıyordu… devamını yukandaki gibi aynen kaydetti.

Ancak şu ziyade var: “Nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zü`l-Celal`e

yemin ederim ki, Allah, Fatihanın bir mislini ne Tevrat`ta,

ne İncil`de, ne Zebur`da, ne de Furkan`da indirmemiştir. O

(namazlarda) tekrarla okunan yedi ayet ve bana ihsan edilen yüce Kur`an`dır.

” (Tirmizi hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Nesai`nin yine Ebu Hüreyre`

den yaptığı bir rivayette: “O (Fatiha süresi) benimle kulum arasında

taksim edilmiştir. Kuluma istediği verilmiştir” ziyadesi vardır)

HadisNo : 438

Fasil : TEFSİR BÖLÜMÜ – ESBAB-I NÜZULE DAİR

Konu : Fatiha Suresi

Ravi : İbnu Abbas

Hadis : Cibril (a.s.), Hz. Peygamber (sav)`in yanında

otururken yukarıda kapı sesine benzer bir ses işitti.

Başını göğe doğru kaldırdı. Cibril(a.s) dedi ki:

“İşte gökten bir kapı açıldı, bugüne kadar böyle bir kapı asla açılmamıştır

Derken oradan bir melek indi. Cibril (a.s.) tekrar konuştu:

“İşte arza bir melek indi, şimdiye kadar bu melek hiç inmemiştir.

Melek selam verdi ve Hz. Peygamber (sav)`e:

“Sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar, senden önce başka

hiçbir peygambere verilmemişlerdi: Onların biri Fatiha Süresi,

diğeri de Bakara Süresi`nin son kısmı. Onlardan okuduğun her

harfe mukabil sana mutlaka büyük sevap verilecektir” dedi.

HadisNo : 439

Fasil : TEFSİR BÖLÜMÜ – ESBAB-I NÜZULE DAİR

Konu : Fatiha Suresi

Ravi : Adiyy İbnu Hatim

Hadis : Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki:

(Fatiha`da geçen) el-mağdub aleyhim (Allah`ın gazabına uğrayanlar)

Yahudilerdir, ed-dallin (sapıtanlar) da Hıristiyanlar`dır”

HadisNo : 440

Reklamlar